Radio

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013
 Καθώς ξημερώνει το νέο έτος οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ελπίδες και σχέδια .
  Στην πραγματικότητα όμως κάθε στιγμή 
θα έπρεπε να την θεωρείτε ως νέα αρχή. 
Το έτος γίνεται νέο και η ημέρα ευλογημένη εάν εσείς οι ίδιοι με την πνευματική σας πειθαρχία την  καθαγιάζετε.
                                                                                                                                -BABAΔευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhy is silence praised as an important virtue for living in the society and for a spiritual life? Bhagawan explains the benefits and motivates us today.
Silence is the only language of the realized. Practice moderation in speech. That will help you in many ways. It will develop love, for most misunderstandings and factions arise out of carelessly spoken words. When the foot slips, the wound can be healed; but when the tongue slips, the wound it causes in the heart of another will fester for life. The tongue is liable for four big errors: uttering falsehood, scandalizing, finding fault with others, and excessive articulation. These have to be avoided if there is to be peace for the individual as well as for society. The bond between one another will be strengthened if people speak less and sweetly. That is why silence was prescribed as a vow for spiritual aspirants by the scriptures. You are all spiritual aspirants at various stages of the road, and so this discipline is valuable for you.
- Divine Discourse, Jul 22, 1958
The voice of God can be heard only in the depths of silence.
                -BABA


Γιατί η σιωπή επαινείται ως σημαντική αρετή για τη ζωή μέσα στην κοινωνία καθώς και για την πνευματική ζωή; Ο Μπάγκαβαν εξηγεί τα οφέλη που προκύπτουν από τη σιωπή και κινητοποιεί το ενδιαφέρον μας σήμερα.

Η σιωπή είναι η μόνη γλώσσα για όσους έχουν συνειδητοποιηθεί. Να εφαρμόζετε τον κανόνα του μέτρου στα λόγια.  Αυτό θα σας βοηθήσει κατά πολλούς τρόπους. Θα καλλιεργήσει και θα αναπτύξει την αγάπη, διότι πάρα πολλές παρανοήσεις και διαμάχες έχουν την αιτία τους στα λόγια που εκστομίζονται με απροσεξία. Όταν γλιστρήσει το πόδι, η πληγή που θα δημιουργηθεί, είναι δυνατό να θεραπευθεί. Αλλά, όταν γλιστρήσει η γλώσσα, το ψυχικό τραύμα που προκαλεί στην καρδιά του άλλου θα κρυφοκαίει εκεί για μια ζωή. Η γλώσσα ευθύνεται για τέσσερα μεγάλα σφάλματα που διαπράττει: λέγει ψέματα, προκαλεί σκάνδαλα, βρίσκει λάθη στους άλλους και υπερβάλλει σε ευφράδεια λόγου. Αυτά τα σφάλματα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να υπάρξει ειρήνη για τον μεμονωμένο άνθρωπο καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό της. Ο σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων θα ενισχυθεί αν οι άνθρωποι μιλούν λιγότερο και ο λόγος τους είναι  πιο γλυκός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Γραφές καθόριζαν τη σιωπή ως ιερή υπόσχεση για τους πνευματικούς αναζητητές. Όλοι είσαστε πνευματικοί αναζητητές πορευόμενοι σε διάφορα στάδια του πνευματικού δρόμου. Συνεπώς, η πειθαρχία της σιωπής είναι πολύτιμη και για εσάς.   


Η φωνή του Θεού μπορεί να ακουσθεί μόνο στα βάθη της σιωπής.
                         -ΒΑΒΑ


Source: SAI INSPIRES

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας

How can we sanctify time, which is the most precious gift from God? Bhagawan lovingly explains to us today.

People worship God with devotion and sincerity, but God is not satisfied with external worship. You should serve society. Only service can confer bliss on you. By rendering service to society, you can alleviate the sufferings of the people, and also bring about transformation in their lives. Yad Bhavam Tad Bhavathi (as is the feeling, so is the result). When you serve with sacred feelings, it is bound to yield sacred results. Serve society to your utmost capacity. The satisfaction that you get by participating in bhajans is temporary, whereas service confers permanent satisfaction. Time is the most precious gift of God, but you are wasting it in vain pursuits and unsacred feelings. Sanctify the time given to you by serving society. Through service alone you can get rid of worries, ego, pomp and show, and other evil qualities.

- Divine Discourse, Aug 22, 2000

Share your joy, your wealth and your knowledge with others less fortunate. That is the surest means of winning divine grace.
                                                                                                               -BABA


Πώς μπορούμε να εξαγιάσουμε τον χρόνο μας, που είναι το πολυτιμότερο δώρο του Θεού; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.

 Οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό με αφοσίωση και ειλικρίνεια, αλλά ο Θεός δεν ικανοποιείται με την εξωτερική μορφή της λατρείας. Πρέπει να προσφέρετε υπηρεσία στην κοινωνία. Μόνο η προσφορά υπηρεσίας μπορεί να σας χαρίσει ευδαιμονία. Προσφέροντας υπηρεσία στην κοινωνία μπορείτε να ανακουφίσετε τους ανθρώπους από τα βάσανά τους και επί πλέον είναι δυνατό να επιφέρετε μεταμόρφωση στη ζωή τους. Σύμφωνα με το συναίσθημα διαμορφώνεται και το αποτέλεσμα. Όταν προσφέρετε τη φροντίδα σας με συναισθήματα άγια, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν εξαγιασμένα αποτελέσματα. Να υπηρετείτε την κοινωνία διαθέτοντας το μέγιστο των δυνάμεών σας. Η ικανοποίηση που αποκομίζετε μετέχοντας στην ψαλμωδία ιερών ύμνων είναι προσωρινή, ενώ η προσφορά υπηρεσίας σας δίνει ικανοποίηση, που παραμένει για πάντα. Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο δώρο του Θεού, αλλά τον σπαταλάτε σε μάταιες επιδιώξεις και ανίερα συναισθήματα. Να εξαγιάζετε τον χρόνο που σας έχει δοθεί διαθέτοντάς τον για να προσφέρετε υπηρεσία στην κοινωνία. Προσφέροντας υπηρεσία μπορείτε να απαλλαγείτε από ανησυχίες, εγωισμούς, μεγαλεία, επιδείξεις καθώς και από άλλες κακές σας ιδιότητες.     

Να μοιραζόσαστε τη χαρά σας, τα πλούτη σας και τη γνώση σας με τους άλλους που είναι λιγότερο τυχεροί. Αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος, για να κερδίσετε τη Θεία Χάρη.
                                                                                            -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the precondition for the manifestation of Divinity? Bhagawan explains and encourages us to take to the path more earnestly

In the Prahaladha story, consider the emergence of the Lord from a pillar. The significance of the destruction of the pillar is a prelude to the manifestation of the Lord. The illusion relating to the body must be destroyed for the Divine to manifest Himself. The body is no doubt essential up to a point; it is for the performance of right actions and to discover the secret underlying all action. Do not give room for the waywardness of the mind. Purify your mind and direct it towards the righteous path. In the spiritual field there is no royal highway or shortcuts. The path is narrow and straight, and the goal is infinitely precious. Crowds swarm a fish market but only a few go to a diamonds shop. The road to God is for the genuine spiritual aspirants.

- Divine Discourse, Dec 25, 1994

Our deeds reveal our motives, our motives design our habits, our habits decide our character, and our character deternines our destination.
                                                                     -BABA


Ποια είναι η προϋπόθεση για την εκδήλωση και αποκάλυψη της Θείας Φύσης; Ο Μπάγκαβαν εξηγεί και μας  ενθαρρύνει να επιδοθούμε στην πορεία μας στην ατραπό με περισσότερη ευσυνειδησία.
 
Στην γνωστή ιστορία του Prahaladha, σκεφθείτε την εμφάνιση του Κυρίου, ο οποίος παρουσιάσθηκε αφού βγήκε μέσα από μια κολώνα. Το προάγγελμα της εμφάνισης του Κυρίου ήταν η σημαντικότητα που είχε η καταστροφή της κολώνας. Η ψευδαίσθηση σε σχέση με την ύπαρξη του σώματος πρέπει να καταστραφεί προκειμένου να εκδηλώσει τον Εαυτό του ο Θεός. Αναμφίβολα το σώμα είναι ουσιαστικό και αναγκαίο μέχρις ενός σημείου. Προορίζεται για να επιτελέσει ο άνθρωπος ορθές πράξεις και για να ανακαλυφθεί το μυστικό που κρύβεται κάτω από όλες τις πράξεις. Μην αφήνετε περιθώρια στην ιδιοτροπία του νου. Εξαγνίσετε το νου σας και κατευθύνετέ τον προς το μονοπάτι της ενάρετης συμπεριφοράς. Στο πνευματικό πεδίο δεν υπάρχει καμιά βασιλική λεωφόρος ούτε παράδρομος. Το μονοπάτι είναι στενό και ευθύ και το τέλος του ή ο τελικός προορισμός είναι κάτι το απείρως πολύτιμο. Στην ψαραγορά συρρέουν κατά μάζες τα πλήθη των ανθρώπων, αλλά θα βρείτε πολύ λίγους να πηγαίνουν στο κατάστημα όπου πωλούνται διαμάντια. Ο δρόμος προς τον Θεό προορίζεται για τους γνήσιους πνευματικούς αναζητητές. 

Οι πράξεις που κάνουμε αποκαλύπτουν τα κίνητρά μας, τα κίνητρά μας διαμορφώνουν τις συνήθειές μας, οι συνήθειές μας καθορίζουν το χαρακτήρα μας και ο χαρακτήρας μας προσδιορίζει τον προορισμό μας.                                             
         -ΒΑΒΑ                        
 Source: SAI INSPIRES


Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the relationship between our thoughts and our fortunes? Bhagawan explains to us today the wonderful correlation.

The most important requisite for people in the world is truth based on noble thoughts. True thoughts constitute the real, proper wealth. The absence of good thoughts weakens the will power. With a weak will, one can not accomplish even simple things. To achieve anything worthwhile in life you must strengthen your willpower. Your bad or good fortune is related directly to your thoughts. Sowing the seed of thoughts you reap the fruit known as Karma (deeds). Sowing the seed of Karma, you then reap the fruit called practice (Abhyaasa). From Abhyaasa, you reap the fruit of character (Sheela). From Sheela you reap the fruit of good fortune (Adrushtam). Thus fortune is based on character, which is based on good practices arising out of good deeds based on good thoughts. Thus with the development of good thoughts, one's good fortune will also grow.

- Divine Discourse, Dec 25, 1994

 Habits mould your character and character decides your destiny.
                         -BABA

           

Ποια σχέση συνδέει τις σκέψεις μας με την τύχη μας; Ο Μπάγκαβαν μας εξηγεί σήμερα την θαυμαστή αυτή συσχέτιση.

Το πιο ενδιαφέρον αναγκαίο στοιχείο για τον άνθρωπο σε τούτο τον κόσμο είναι η αλήθεια που βασίζεται σε ανώτερες ευγενείς σκέψεις. Οι σκέψεις για την αλήθεια αποτελούν τον πραγματικό γνήσιο πλούτο που ταιριάζει στον άνθρωπο. Η απουσία καλών σκέψεων εξασθενίζει τη δύναμη της θέλησης. Με αδύναμη θέληση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει σε πέρας ακόμη και τα απλά πράγματα. Προκειμένου να επιτύχετε οτιδήποτε αξιόλογο στη ζωή, πρέπει να ενισχύσετε τη δύναμη της θέλησής σας. Η κακή ή καλή τύχη σας συνδέεται άμεσα με τις σκέψεις σας. Σπέρνοντας τον σπόρο των σκέψεων συγκομίζετε τον καρπό τους, που ονομάζεται πράξη. Σπέρνοντας τον σπόρο της πράξης συγκομίζετε  τον καρπό της,  που ονομάζεται εξάσκηση ή συνήθεια. Από την εξάσκηση ή τη συνήθεια συγκομίζετε τον καρπό που ονομάζεται χαρακτήρας. Από τον χαρακτήρα συγκομίζετε τον καρπό της καλής τύχης. Συνεπώς, η τύχη βασίζεται στον χαρακτήρα, ο οποίος βασίζεται στις καλές συνήθειες, που προέρχονται από καλές πράξεις και αυτές από τις καλές σκέψεις. Έτσι, από την ανάπτυξη καλών σκέψεων θα προκύψει τελικά προώθηση της καλής τύχης του ανθρώπου.    

Οι συνήθειες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα σας και ο χαρακτήρας σας καθορίζει  το πεπρωμένο σας.
                                                                                         -ΒΑΒΑ

                                                                            


Source: SAI INSPIRES

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the connection between the body, mind and character? Bhagawan lovingly explains to us today.

The human body, made up of the five basic elements and endowed with the five sense organs, is not different from the mind. The mind wears the body as a vesture. The mind, for its enjoyment, uses the body as an instrument. It is the cause of all experiences. A body without a mind is as illusory as a crop on a barren field. In ordinary life people regard the body as permanent and for the sake of its pleasures undertake all kinds of efforts. This is a sign of ignorance. A body without the mind is as useless as a school without a teacher and a temple without a deity. The body should be regarded as an instrument for right living. Today, people are developing their intellectual abilities but are using their intelligence for wrong purposes. Knowledge without right action is useless. Mere action without knowledge is foolishness. Hence it is necessary to combine knowledge with cultivation of character.

- Divine Discourse, Dec 25, 1994.

Conflict and discord in the world will cease when men learn to practice sense-control.
                                                                    -BABA

                                   

Πώς συνδέονται μεταξύ τους το σώμα, ο νους και ο χαρακτήρας του ανθρώπου; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.

 Το ανθρώπινο σώμα, που συγκροτείται από τα πέντε βασικά στοιχεία και έχει προικισθεί με τα όργανα των πέντε αισθήσεων, δεν διαφέρει από τον νου. Ο νους φοράει το σώμα σαν ένδυμα. Ο νους, για την ευχαρίστησή του, χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Είναι η αιτία, δηλαδή ο γενεσιουργός παράγων, όλων των εμπειριών. Σώμα χωρίς νου είναι τόσο ψεύτικο και φανταστικό όσο είναι και η σοδειά από ένα κομμάτι άγονης γης. Στη συνηθισμένη ζωή οι άνθρωποι θεωρούν το σώμα ως κάτι μόνιμο και διαρκές, που για την ευχαρίστησή του  αναλαμβάνει όλων των ειδών τις προσπάθειες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της άγνοιας του ανθρώπου. Το σώμα χωρίς νου είναι τόσο άχρηστο όσο είναι ένα σχολείο χωρίς δάσκαλο και ένας ναός χωρίς θεό. Το σώμα πρέπει να θεωρείται ως όργανο που χρησιμοποιείται για τον ορθό, δηλαδή τον ενάρετο, τρόπο ζωής. Σήμερα ο άνθρωπος αναπτύσσει τις διανοητικές του ικανότητες, αλλά χρησιμοποιεί την ευφυΐα του για λανθασμένους σκοπούς. Έτσι, γνώση χωρίς ορθή δράση είναι άχρηστη. Σκέτη δράση χωρίς γνώση είναι ανοησία. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνδυάζεται η απόκτηση γνώσης με την καλλιέργεια του χαρακτήρα.

 Σύγκρουση και διχόνοια θα σταματήσουν στον κόσμο, όταν οι άνθρωποι μάθουν να εφαρμόζουν τον έλεγχο των αισθήσεων.  
                                                   -ΒΑΒΑ

                                  


Source: SAI INSPIRESΤετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013


THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςOn the auspicious birthday of Lord Jesus, what is Bhagawan’s message to us? Baba lovingly encourages us to live up to the teachings of the Great Master.

Today we celebrate the birthday of Jesus Christ. Jesus taught that you should seek the Kingdom of Heaven and to enter that Kingdom, you must cultivate loving hearts. Then your hearts would become the Kingdom of Heaven. When Jesus was born in the manger, three kings were led by a star to His place of birth. One of them, seeing the infant Jesus observed: "This Child will be a lover of God." The second said: "No, God will love Him." The third one said: "Verily He is God Himself." The significance of these three statements is - "To love God is to be His Messenger." To be loved by God is to be a son of God and finally, as Jesus Himself said: "I and My Father are one." Be aware that all of you are messengers of God. All of you are Children of God. So be free from selfishness and manifest the qualities of the Divine Father from today.

- Divine Discourse, Dec 25, 1994.

Where there is love, there God is!                                                                                                       -BABA

                                                    


Ποιο μήνυμα μας απευθύνει ο Μπάγκαβαν κατά την ευοίωνη και χαρμόσυνη ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας ενθαρρύνει να ζήσουμε τη ζωή μας και να την διαμορφώσουμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Δασκάλου.
 
Σήμερα εορτάζουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς δίδαξε ότι πρέπει να ζητείτε τη Βασιλεία των Ουρανών και ότι, προκειμένου να γίνετε δεκτοί σ’ αυτήν, πρέπει να καλλιεργείτε στην καρδιά σας την  αγάπη. Αν καλλιεργείτε στην καρδιά σας την αγάπη, τότε η καρδιά σας θα γίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη φάτνη, τρείς βασιλείς οδηγήθηκαν από ένα αστέρι στο σημείο της γέννησης. Ένας από αυτούς, κοιτώντας το βρέφος, είπε: «Αυτό το παιδί θα έχει στην καρδιά του πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον Θεό». Ο δεύτερος είπε: «Όχι, ο Θεός θα Τον αγαπήσει πάρα πολύ». Και ο τρίτος είπε «Στ’ αλήθεια, αυτό το παιδί είναι ο Ίδιος ο Θεός». Το σπουδαίο νόημα αυτών των τριών διατυπώσεων είναι το εξής: «Αγαπώ τον Θεό σημαίνει ότι είμαι  αγγελιοφόρος Του». Το ότι σε αγαπάει ο Θεός σημαίνει ότι είσαι γιος του Θεού. Και τελικά, όπως το είπε ο Ίδιος ο Ιησούς, «Εγώ και ο Πατέρας Μου είμαστε ένα». Να συνειδητοποιήσετε, λοιπόν, ότι όλοι είσαστε αγγελιοφόροι του Θεού. Όλοι είσαστε παιδιά του Θεού. Συνεπώς, απελευθερωθείτε από τον εγωισμό και εκδηλώσετε τις ιδιότητες του Θεού και  Πατέρα σας, από σήμερα μάλιστα.           


Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί βρίσκεται και ο Θεός! 
                                                                                        -ΒΑΒΑ

                                                                              


 Source: SAI INSPIRES


 

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhy is it so important to cultivate love? Bhagawan motivates us today.

You should broaden your heart that it may be filled with all-embracing love. Only then can the sense of spiritual oneness of all mankind be experienced. Out of that sense of unity will be born the love of God. This love will generate in the heart pure bliss that is boundless, indescribable and everlasting. For all forms of bliss, love is the source. A heart without love is like a barren land. Foster love in your hearts and redeem your lives. Whatever your scholarship or wealth, they are valueless without love. Sow the seed of love in your hearts and it will grow in due course into a big tree. God is one. Do not entertain any differences of religion, creed or caste. Carry the message of unity to every home. Embodiments of love! Regard Love as your life-breath and as the sole purpose of your existence.

- Divine Discourse, Dec 25, 1994.

Just as a gigantic trea emerges out of a small seed, the entire universe has originated from love.                                                                                                         -BABA 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να καλλιεργούμε και να αναπτύσσουμε την αγάπη; Ο Μπάγκαβαν κινητοποιεί σήμερα το ενδιαφέρον μας για αυτό το θέμα.

 Πρέπει να ανοίξετε την καρδιά σας, ώστε να γεμίσει με την αγάπη, η οποία αγκαλιάζει τα πάντα. Μόνο τότε θα μπορέσετε να βιώσετε την αίσθηση της πνευματικής ενότητας του ανθρώπινου γένους σε ένα αδιαίρετο όλο. Από αυτή την αίσθηση της ενότητας θα γεννηθεί η αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη θα δημιουργήσει στην καρδιά την αγνή ευδαιμονία, που είναι απεριόριστη, απερίγραπτη, αδιάκοπη και παντοτινή.  Η αγάπη είναι η πηγή όλων των μορφών της ευδαιμονίας. Καρδιά χωρίς αγάπη μοιάζει με τον άγονο χέρσο ξερότοπο. Φροντίσετε να καλλιεργήσετε στην καρδιά σας την αγάπη και έτσι θα μπορέσετε να σώσετε τη ζωή σας. Όσο μεγάλη και αν είναι η μόρφωσή σας ή τα πλούτη και η περιουσία σας, όλα αυτά δεν έχουν καμιά αξία χωρίς αγάπη. Σπείρετε τον σπόρο της αγάπης στην καρδιά σας κι’ εκείνος θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και στην ώρα του θα γίνει ένα δέντρο μεγαλειώδες. Ο Θεός είναι ένας. Συνεπώς, μην προωθείτε και ενθαρρύνετε διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Φέρετε το μήνυμα της ενότητας σε κάθε σπίτι. Ενσαρκώσεις της αγάπης! Να θεωρείτε την αγάπη σαν την πνοή της ζωής σας και σαν τον μοναδικό σκοπό που έχει η ύπαρξή σας.        

Ακριβώς όπως ένα γιγαντιαίο δέντρο γεννιέται και αναδύεται μέσα από ένα μικρό σπόρο, έτσι και ολόκληρο το σύμπαν γεννήθηκε και προήλθε μέσα από την αγάπη.  
                     -ΒΑΒΑ                                                                        
                                                                        Source: SAI INSPIRESΔευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the sure means to find peace? Bhagawan explains and inspires us today.

Life must be associated with love, not hatred. Some people do not know how to talk courteously. Whatever they say is discourteous and harsh. This is not correct. Every human being should talk sweetly and softly. Your words must be suffused with love. Only then will you experience peace. When your behavior and speech is unpleasant, how can you expect peace to reign in your heart? Peace is not in the outside world; it is very much in your own heart. There are only pieces outside, not peace. You say “I want peace.” Let your behavior be good and courteous. Then, peace will flow from you. Lead a life of mutual love. ‘Love all! Serve all!’ This is My exhortation to you. If only there is love, you can achieve anything. Love is everything. Love is life; life is love.

- Divine Discourse, Dec 25, 2006.

Love, respect, tolerance, mutual co-operation – these must flow from the heart of each to all.
                                              -BABA


Ποια είναι τα ασφαλή μέσα, που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει την ειρήνη; Ο Μπάγκαβαν μας το εξηγεί σήμερα και μας εμπνέει.

Η ζωή πρέπει να συνδέεται και να συνταιριάζει με την αγάπη, όχι με το μίσος. Ορισμένοι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν ευγενικά. Ό,τι και αν πουν, είναι κακότροπο και σκληρό. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ορθή. Κάθε άνθρωπος οφείλει να μιλάει γλυκά και απαλά. Τα λόγια σας πρέπει να πλημμυρίζουν από αγάπη. Μόνο τότε θα βιώσετε την ειρήνη. Όταν η συμπεριφορά και τα λόγια σας προκαλούν δυσαρέσκεια, πώς μπορείτε να αναμένετε να βασιλεύει στην καρδιά σας ειρήνη; Η ειρήνη δεν βρίσκεται στον εξωτερικό κόσμο. Βρίσκεται μέσα στην καρδιά σας. Στον εξωτερικό κόσμο δεν υπάρχει ειρήνη, υπάρχουν μόνο συντρίμμια από τις αποτυχίες. Λέτε «Θέλω ειρήνη». Κάνετε, λοιπόν, τη συμπεριφορά σας ευγενική και καλή. Και τότε η ειρήνη θα ακτινοβολήσει και θα εκχυθεί από εσάς. Ζήσετε τη ζωή σας με αμοιβαία αγάπη. «Να αγαπάτε και να φροντίζετε όλους τους ανθρώπους!» Αυτή είναι η  συμβουλή Μου και η προτροπή που σας απευθύνω. Είθε να υπάρξει αγάπη, για να μπορέσετε να τα κατορθώσετε όλα. Η αγάπη είναι τα πάντα. Η αγάπη είναι ζωή. Η ζωή είναι αγάπη!

Αγάπη, σεβασμός, ανεκτικότητα και αμοιβαία συνεργασία – όλα αυτά πρέπει να πηγάζουν από την καρδιά κάθε ανθρώπου και να απευθύνονται προς όλους.
                                                       -ΒΑΒΑ


Source: SAI INSPIRES

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας
How should teachers conduct themselves before their students? Bhagawan explains and guides all those who play this noble role.

Teachers should never curse their pupils, whatever the provocation. They must always bless them. The teacher who swears like a boor, reduces oneself to the level of a boor. They should watch their own behavior rigorously and find out whether there is some habit or trait, which if imitated by the student, will be harmful. They should themselves follow the advice they give. Otherwise, they will be teaching hypocrisy to the little children and encourage them to acquire the cunningness of not being caught when doing wrong. It is sheer mental weakness and cowardice that allows hypocrisy to develop. If you have the courage to face the consequences you will never utter falsehood. The teacher should not try to rule through the easier means of fear, for that is full of dangerous consequences for the pupils. They should try rather the path of Love
.
- Divine Discourse, Nov 25, 1959

A good student is an offering that a good teacher makes to the nation.
           -BABA


Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι δάσκαλοι στους μαθητές τους; Ο Μπάγκαβαν παρέχει την εξήγηση και καθοδηγεί όλους όσοι έχουν αναλάβει  τον υπέροχο ρόλο του δασκάλου.

Οι δάσκαλοι δεν πρέπει ποτέ να κακολογούν και να βρίζουν τους μαθητές τους, όποια και αν είναι η προκλητική συμπεριφορά των παιδιών. Οφείλουν πάντοτε να εύχονται στους μαθητές και να τους επαινούν. Ο δάσκαλος που υβρίζει, όπως το κάνει ένας άξεστος άνθρωπος, υποβιβάζει τον εαυτό του στο επίπεδο του άξεστου. Οι δάσκαλοι πρέπει να παρακολουθούν και να εξετάζουν αυστηρά τη συμπεριφορά τους και να διαπιστώνουν αν κάποια συνήθεια ή κάποιο χαρακτηριστικό τους κάνει κακό στα παιδιά, στην περίπτωση που το απομιμούνται. Πρέπει οι ίδιοι να εφαρμόζουν στον εαυτό τους αυτά που διδάσκουν. Διαφορετικά, διδάσκουν στα μικρά παιδιά την υποκρισία και τα ενθαρρύνουν να αποκτήσουν την πονηριά να μην πιάνονται ως παραβάτες όταν κάνουν κάτι κακό. Πρόκειται για σκέτη πνευματική αδυναμία και για δειλία, ιδιότητες που επιτρέπουν στην υποκρισία να αναπτυχθεί. Και πρόκειται για δειλία, διότι αν έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας, ποτέ δεν θα πείτε ψέματα. Ο δάσκαλος δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσει να διευθύνει τα παιδιά και να τους επιβληθεί χρησιμοποιώντας το εύκολο μέσο του φόβου, διότι αυτό θα έχει για τους μαθητές πολλές επικίνδυνες συνέπειες. Ο δάσκαλος πρέπει να προτιμήσει να ακολουθήσει τον δρόμο της αγάπης.   

Ο καλός μαθητής είναι η προσφορά που κάνει ο καλός δάσκαλος προς το έθνος.
                                         -ΒΑΒΑ


Source: SAI INSPIRES

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAYΣκέψη της ημέραςWhat is the illness most of us are suffering from? How can we overcome it? Bhagawan lovingly motivates us today

People suffer from two types of agony - the first one can be allayed through others’ intercession and the second can be allayed only by your own effort. For instance, hunger and thirst can be overcome only when you eat or drink. However much others may eat, will it abate even an iota of your hunger? So too, if your wife, mother or son offers to take an injection on your behalf, can your illness be cured? The hunger and illness of your soul is also the same. You must help yourself. The illness you face today is due to some infection. Your illness is caused by the viruses of desire, anger, greed, delusion, pride, jealousy (Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha and Mathsarya). These viruses prevent your Divinity from shining forth; they cause discontent, worry, grief and pain. You can overcome them by manifesting your inner strength. Do not yield, fight them with the faith that you are eternal and unconquerable.

- Divine Discourse, Nov 26, 1964

When your mind is filled with good thoughts such as truth, love, forbearance and compassion, your life will be filled with peace and seretity.
                                                    -BABA


Ποια είναι η ασθένεια από την οποία πάσχουν οι περισσότεροι από εμάς; Πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη κινητοποιεί το ενδιαφέρον μας σήμερα.

Οι άνθρωποι πάσχουν από δυο μορφές αγωνίας - η πρώτη μπορεί να κατανικηθεί με τη μεσολάβηση άλλων ανθρώπων και η δεύτερη μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με τη δική σας προσπάθεια. Παραδείγματος χάρη, η πείνα και η δίψα μπορεί να κατευνασθούν μόνο όταν φάτε κάποια τροφή ή πιείτε νερό. Όσο πολύ φαγητό και αν φάνε οι άλλοι, θα μειώσει αυτό έστω και κατ’ ελάχιστο - κατά ένα γιώτα -  τη δική σας πείνα; Κατά τρόπο ανάλογο, αν η σύζυγός σας, η μητέρα σας ή ο γιός σας προσφερθούν να τους κάνει ο γιατρός την ένεση που πρέπει να κάνει σε εσάς,  θα θεραπεύσει αυτό την ασθένειά σας; Η πείνα και η αρρώστια της ψυχής σας είναι όμοιες με αυτή την περίπτωση. Εσείς οι ίδιοι πρέπει να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Η αρρώστια που αντιμετωπίζετε σήμερα οφείλεται σε κάποια μόλυνση. Η αρρώστια σας προκαλείται από τους ιούς της επιθυμίας, του θυμού, της πλεονεξίας, της ψευδαίσθησης, της αλαζονείας και του φθόνου. Αυτοί οι ιοί δεν αφήνουν τη Θεία Φύση σας να λάμψει και να ακτινοβολήσει. Σας προκαλούν έλλειψη ικανοποίησης, ανησυχία, θλίψη και πόνο. Μπορείτε να τις ξεπεράσετε ενεργοποιώντας και εκδηλώνοντας την εσωτερική δύναμή σας. Μην υποχωρείτε, πολεμείστε τις με την πίστη ότι είσαστε αιώνιοι και αήττητοι. 

Όταν ο νους σας γεμίσει με καλές σκέψεις, όπως είναι οι σκέψεις για την αλήθεια, την αγάπη, την ανεκτικότητα και την ευσπλαχνία, τότε η ζωή σας θα γεμίσει με ειρήνη  και αταραξία.
                                                       -ΒΑΒΑ 


Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςHow can we cultivate and foster the principle of divine love within us? Bhagawan lovingly explains to us today.

You must develop a sense of spiritual oneness. Out of that sense of oneness, love will grow. Love alone can bind the whole of humanity into one unit. What do you see in the precincts of Prashanthi Nilayam? People gather from Japan, Indonesia, Malaysia and all parts of the world. What has brought them together in this small village? It is only love and the sense of oneness shared with others. The bliss of life is embedded in love, and it gives you pure bliss. When your life dances on the waves of this love, it attains fulfillment. Love and Sacrifice (Prema and Thyaga) are the two most important ideals in life. Love all, even those who hate you. That is the index of your devotion. Peace, truth and love are inherent in every being. Why do you search for them outside? Manifest these qualities which are within you. Cultivate forbearance and compassion. This is the way to foster the love principle.

- Divine Discourse, Feb 13, 1997

Winning love through love is the vital aspect of devotion.
                                                                                            -BABA


Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε μέσα μας το νόμο της θείας αγάπης; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.

Πρέπει να αναπτύξετε την αίσθηση της πνευματικής ενότητας των πάντων σε ένα αδιαίρετο όλο. Από αυτή την αίσθηση της ενότητας θα γεννηθεί και θα αναπτυχθεί η αγάπη. Η αγάπη μόνη της μπορεί να συνενώσει το σύνολο της ανθρωπότητας σε μια ενιαία μονάδα. Τί παρατηρείτε στον περιβάλλοντα χώρο του Πρασάντι Νίλαγιαμ; Διαπιστώνετε ότι συγκεντρώνονται άνθρωποι από την Ιαπωνία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και από όλα τα μέρη του κόσμου. Τί είναι αυτό που τους έχει συγκεντρώσει σε τούτο το μικρό χωριό; Είναι μόνο η αγάπη καθώς και η αίσθηση της ενότητας σε ένα αδιαίρετο όλο, την οποία  συμμερίζονται όλοι τους. Η μεγάλη χαρά της ζωής ενσωματώνεται στην αγάπη και τούτο σας παρέχει αληθινή ευδαιμονία. Όταν χορεύει η ζωή σας επάνω στα κύματα αυτής της αγάπης, τότε  κατορθώνει να φθάσει στην εκπλήρωση του σκοπού της. Αγάπη και Θυσία είναι τα δυο πιο σημαντικά ιδανικά στη ζωή. Να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και εκείνους που σας μισούν. Αυτό είναι ενδεικτικό μέτρο που εκφράζει  το βαθμό της αφοσίωσής σας. Ειρήνη, αλήθεια και αγάπη υπάρχουν έμφυτα μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον. Γιατί ψάχνετε να τα βρείτε έξω από τον εαυτό σας; Εκδηλώσετε και κάνετε φανερές αυτές τις ιδιότητες που έχετε μέσα σας. Καλλιεργήσετε την ανεκτικότητα και την ευσπλαχνία. Αυτός είναι ο δρόμος για να αναπτύξετε το νόμο της αγάπης.  

Η κρίσιμη πλευρά της αφοσίωσης είναι να κερδίζουμε αγάπη προσφέροντας αγάπη.
                                     -ΒΑΒΑ


 Source: SAI INSPIRES
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςIf we were to become students of Nature we can learn much. Bhagawan explains this with a few simple examples.

Man can learn any number of good qualities from animals, birds, insects and worms. The animal, donkey is viewed with contempt. But the quality of patience to be found in a donkey is not found even in man. Whatever burdens may be heaped on its back, it bears them all with forbearance. Even when it is starved of food and water, it presents a calm face. Man has thus to learn the quality of forbearance from the donkey. The ant is one of the tiniest among insects. But the ant has a capacity for foresight; with foreknowledge of the rainy season ahead, it starts storing food from three months in advance. Then, there is the spider - Determination is one of its traits. How many times its web may be destroyed or broken, the spider will go on remaking it with relentless determination.

- Divine Discourse, Feb 13, 1997

A person can be called truly human, if they possess the qualities of calmness, forbearance and compassion.
                                                                                    -BABA


Αν επρόκειτο να γίνουμε μαθητές, για να σπουδάσουμε τη Φύση, πολλά θα είχαμε να μάθουμε. Ο Μπάγκαβαν μας το εξηγεί χρησιμοποιώντας λίγα απλά παραδείγματα.

Ο άνθρωπος έχει να διδαχθεί πάρα πολλές καλές ιδιότητες από το παράδειγμα που δίνουν τα ζώα, τα πουλιά, τα έντομα και τα σκουλήκια. Το γαϊδουράκι είναι ένα ζώο που ο κόσμος το βλέπει με περιφρόνηση.  Ωστόσο, την ιδιότητα της υπομονής που επιδεικνύει αυτό το ζώο δεν την βρίσκουμε ούτε στον άνθρωπο. Όσο βάρος και αν του φορτώσουν στη ράχη, το σηκώνει όλο με ανεκτικότητα. Ακόμη και όταν λιμοκτονεί από έλλειψη τροφής και βασανίζεται από δίψα, διατηρεί την ηρεμία στο πρόσωπό του. Συνεπώς, ο άνθρωπος πρέπει να διδαχθεί την αρετή της υπομονής και της ανεκτικότητας από το γαϊδουράκι. Το μερμήγκι είναι ένα από τα πιο μικρόσωμα έντομα. Αλλά διαθέτει την ικανότητα να προνοεί. Επειδή προβλέπει την εποχή των βροχών, αρχίζει να αποθηκεύει τροφές με προήγηση τρεις μήνες πριν από το ξεκίνημα των βροχών. Κατόπιν έχουμε την αράχνη. Ένα από τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα είναι η αποφασιστικότητα. Όσες φορές και αν καταστραφεί η σχισθεί ο ιστός της, η αράχνη επιμένει να τον ξαναφτιάχνει με άκαμπτη αποφασιστικότητα.    

Το ανθρώπινο ον μπορεί να ονομασθεί πραγματικός άνθρωπος, αν έχει αποκτήσει  τις ιδιότητες της ψυχικής γαλήνης, της ανεκτικότητας και της ευσπλαχνίας.
                                                                                    -ΒΑΒΑ


Source: SAI INSPIRES

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας
What is the barometer for a good student and an educator? Bhagawan explains to us the aspects of a good education system

True education means trying to manifest the inner divinity in man. How is this manifestation to be brought about? Students must receive education that illumines every aspect of life - the economic, the political, the moral, the spiritual and the physical, the mental and the social environment of man. It should not be confined to one specific sphere. Many students consider book knowledge as education. This gives them only superficial knowledge. They need practical knowledge which will enable them to lead righteous lives. Education should also result in the purification of the heart. Men and women must be taught to be sincere in thought, word and deed, as a mark of humanness. Students must also revere their parents at all times and promote the cause of social improvement. They must co-operate with all fellow-beings. These are the things all students should learn. 

- Divine Discourse, Nov 22, 1997

A good student is the best offering a good teacher makes to the nation.
                                                                                                         -BABA


Ποιό είναι το βαρόμετρο που αξιολογεί τον καλό φοιτητή και τον δάσκαλο; Ο Μπάγκαβαν μας εξηγεί τις πλευρές ενός καλού εκπαιδευτικού συστήματος.

Αληθινή παιδεία σημαίνει προσπάθεια για να εκδηλωθεί η εσωτερική Θεία Φύση, που είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Με ποιο τρόπο θα πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση και το φανέρωμα της Θείας Φύσης; Οι φοιτητές πρέπει να πάρουν ολόπλευρη παιδεία που φωτίζει κάθε πλευρά της ζωής – την οικονομική, την πολιτική, την ηθική, την πνευματική και τη φυσική, δηλαδή το πνευματικό και το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Η παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια εξειδικευμένη  σφαίρα. Πολλοί φοιτητές θεωρούν  ότι παιδεία είναι η γνώση που περιέχεται στα βιβλία. Αυτού του είδους η παιδεία παρέχει επιφανειακή γνώση. Χρειάζονται πρακτική γνώση που θα τους κάνει ικανούς να ζήσουν ζωή σύμφωνη με την ορθή συμπεριφορά, όπως την ορίζει η θεία δικαιοσύνη. Επίσης, η παιδεία πρέπει να οδηγεί και στον εξαγνισμό της καρδιάς. Άνδρες και γυναίκες πρέπει να διδαχθούν να είναι ευθείς και ειλικρινείς στις σκέψεις τους, στα λόγια τους και στα έργα τους, και τούτο ως διακριτικό γνώρισμα της ιδιότητας του αληθινού ανθρώπου. Ακόμη, οι φοιτητές πρέπει να σέβονται πάντοτε τους γονείς τους και να βοηθούν την υπόθεση της κοινωνικής προόδου. Οφείλουν να συνεργάζονται με όλους τους συνανθρώπους τους. Αυτά είναι τα αντικείμενα που όλοι οι φοιτητές πρέπει να μάθουν.   

Ο καλός φοιτητής είναι η άριστη προσφορά που κάνει ο καλός δάσκαλος προς το έθνος.
                                         -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES


Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the root cause of calamities and distress in Nature and the society? How can we fix them? Bhagawan lovingly explains to us today

Just as a child is entitled to enjoy the milk from its mother, there can be no objection to man enjoying the resources of nature. But as a result of uncontrolled desires and reckless exploitation of natural resources, Nature is exhibiting frightening disorders. Natural calamities like earthquakes, volcanic eruptions, droughts and floods are the result of disturbances in the balance of Nature caused by this reckless exploitation. Mankind today appears like a foolish man who is wielding the axe at the branch of a tree on which he is sitting. You have to develop a sense of spiritual oneness. Out of that sense of oneness, love will grow. Man today does not recognise this sense of oneness. ‘Man’ is not the body alone. One has the mind, intellect and the Spirit (Atma) too. When the balance among these constituents is upset, people are plunged into troubles. On the other hand, when there is a balance, true humanness blossoms.

- Divine Discourse, Feb 13, 1997.

Reform the body, construct the mind, regulate the way of living, then the country will become automatically strong and prosperous.
                  -BABA


Ποιά είναι η ριζική αιτία των συμφορών και της αθλιότητας στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη κοινωνία; Πώς μπορούμε να τις ρυθμίσουμε; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.

Ακριβώς όπως το παιδί δικαιούται να απολαμβάνει το γάλα που θηλάζει από τη μητέρα του, έτσι μπορεί και ο άνθρωπος αναντίρρητα να απολαμβάνει τους πόρους, που του προσφέρει η φύση. Ωστόσο, λόγω των ανεξέλεγκτων επιθυμιών του ανθρώπου και της απερίσκεπτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, η Φύση αντιδρά με τρομακτικές ταραχές και διασάλευση της φυσικής τάξης. Οι φυσικές καταστροφές όπως είναι οι σεισμοί, οι εκρήξεις των ηφαιστείων, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, έρχονται ως αποτέλεσμα των διαταραχών στην ισορροπία της φύσης που προκαλεί η απερίσκεπτη εκμετάλλευσή της. Το ανθρώπινο γένος παρουσιάζει σήμερα την εικόνα εκείνου του ανόητου ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποιεί το τσεκούρι του για να κόψει το κλαρί πάνω στο οποίο κάθεται. Οφείλετε να καλλιεργήσετε την αίσθηση ότι τα πάντα είναι πνευματικά απολύτως συνενωμένα ως ένα. Από  το πνεύμα αυτής της ενότητας θα βλαστήσει η αγάπη από όλους για όλους και όλα. Ο άνθρωπος σήμερα δεν αναγνωρίζει αυτή την αίσθηση της απόλυτης ενότητας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα του. Έχει επί πλέον το νου, τη διάνοια και το Πνεύμα του Θεού. Όταν διαταράσσεται η ισορροπία αυτών των συστατικών του μερών, τότε ο άνθρωπος ρίχνεται μέσα σε τρικυμίες και σε προβλήματα. Εξ άλλου, όταν τα συστατικά αυτά μέρη ισορροπούν, τότε ανθίζει και ακμάζει η ιδιότητα του αληθινού ανθρώπου.

Επαναφέρετε το σώμα σας στην κανονική λειτουργία του, δομήσετε το νου σας, διορθώσετε και ρυθμίσετε τον τρόπο της ζωής σας, και τότε αυτομάτως η χώρα σας θα αποκτήσει δύναμη και ευημερία.
                                              -ΒΑΒΑ
                                 Source: SAI INSPIRES

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ !THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the true purpose of education and what should we seek to achieve through it? Bhagawan explains and motivates us today.

True education will make you divine. Education is not mere knowledge of words; it should broaden the mind. The mere acquisition of degrees is valueless. Character is more important and it can be developed only by taking to the spiritual path. Of what use is an education that does not promote good qualities? Together with academic education you have to acquire wisdom and a sense of right and wrong. Knowledge without wisdom, scholarship without determination, music without melody, learning without humility, a society without discipline, friendship without gratitude, and speech without truth - all these are utterly useless. Hence everyone should seek to follow the correct path. It is not greatness that matters but goodness. Make proper use of your education for the good of society.

- Divine Discourse, Nov 22, 1997.

Character is the most precious gift of education.
                                                                               -BABA


Ποιός είναι ο αληθινός σκοπός της παιδείας και τί πρέπει να επιδιώκουμε να επιτύχουμε με τη βοήθεια της παιδείας; Ο Μπάγκαβαν μας δίνει την εξήγηση και μας κινητοποιεί το ενδιαφέρον.

Η αληθινή παιδεία θα σας οδηγήσει στη θέωση. Παιδεία δεν είναι απλά οι γραμματικές γνώσεις. Η παιδεία πρέπει να σας διευρύνει το νου. Η απλή απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων δεν έχει καμιά αξία. Πιο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος χαρακτήρας και τούτος μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με τη βοήθεια του πνευματικού δρόμου. Ποια αξία μπορεί να έχει η παιδεία, η οποία δεν προάγει τις καλές ιδιότητες του ανθρώπου; Παράλληλα με την ακαδημαϊκή γνώση πρέπει, επί πλέον, να αποκτήσετε  πνευματική σοφία καθώς και αίσθηση του τί είναι ορθό και τί λανθασμένο. Γνώση χωρίς πνευματική σοφία, τυπική μόρφωση χωρίς αποφασιστικότητα, μουσική χωρίς μελωδία, μάθηση χωρίς ταπεινοφροσύνη, κοινωνία χωρίς πειθαρχία, φιλία χωρίς ευγνωμοσύνη, και λόγος χωρίς αλήθεια – όλα αυτά είναι τελείως άχρηστα. Συνεπώς, κάθε άνθρωπος  οφείλει να ακολουθήσει το ορθό μονοπάτι. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το μεγάλο σε μέγεθος, αλλά το μεγάλο σε καλοσύνη. Να χρησιμοποιείτε τη μόρφωσή σας με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να είσαστε χρήσιμοι και να ωφελείτε την κοινωνία.

Το πιο πολύτιμο δώρο της παιδείας είναι η διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα.
                                        -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES